Algemeen

Huisartsenpraktijk Rijckehoef is een moderne en nieuwe gehuisveste praktijk in de dorpskern van Sint-Oedenrode. Wij leveren als team van huisartsen, huisartsen in opleiding, praktijkondersteuners en assistentes huisartsenzorg aan inwoners van Sint-Oedenrode, Nijnsel, Boskant en Olland.

 

Missie

Huisartsenpraktijk Rijckehoef wil aan alle bij ons ingeschreven patiënten huisartsenzorg bieden volgens de geldende normen van onze beroepsverenigingen LHV en NHG. Wij zijn een vriendelijke en bereikbare praktijk waar voldoende tijd is voor de patiënt. Medisch generalistische zorg staat hierin centraal, waarbij de persoonlijke omstandigheden van de patiënt meegenomen worden in de aangeboden zorg. Omdat de omstandigheden thuis vaak een belangrijke rol spelen, vinden we het prettig om in principe als arts voor het hele gezin te fungeren. Onze zorg gaat ‘van de wieg tot aan het graf’, en daarmee willen we onze patiënten graag voor langere tijd aan onze praktijk binden. Daarom vinden we het ook belangrijk als zorgverlener zoveel mogelijk continuïteit aan te bieden en het aantal betrokken medewerkers te beperken. Op die manier proberen we een veilige en prettige relatie met onze patiënten op te bouwen.

Tenslotte voelen wij verantwoordelijkheid voor toekomstige ontwikkelingen van de huisartsgeneeskunde. Daartoe vinden we het belangrijk ruimte te bieden aan onderwijs en opleiding van (huis)artsen en andere medewerkers binnen de huisartsgeneeskunde zoals doktersassistenten en praktijkondersteuners.

 

Visie

Zorg conform de geldende normen:

We bieden aan al onze patiënten het basis zorgaanbod zoals dat door onze beroepsgroep is beschreven. Zoals gezegd staat medische generalistische zorg hierin centraal. De praktijk is voor de patiënt laagdrempelig bereikbaar (telefonisch, digitaal, aan de balie en tijdens spreekuur).
De hulpvraag van de patiënt wordt door triage vanuit een medische achtergrond beoordeeld. Contextuele factoren worden mede gewogen waarna samen met de patiënt de best passende zorg wordt vastgesteld. Uitgangspunt hierin is het zelf oplossend vermogen van de patiënt zoveel mogelijk te stimuleren en benutten. Verwijzing naar specialistische zorg behoort uiteraard tot de uitkomsten van passende zorg. Om dit alles mogelijk te maken zullen medewerkers met regelmaat geschoold en herschoold worden om deze taken op verantwoorde wijze uit te kunnen voeren.

Spoedeisende huisartsenzorg

Onder medisch generalistische zorg valt in onze ogen ook de spoedeisende huisartsenzorg; zorg die direct, of binnen enkele uren beoordeeld moet worden. De medewerkers in de huisartsenpraktijk zijn terdege opgeleid om de juiste inschatting hiervan te kunnen maken. Deze spoedzorg is 7 x 24 uur beschikbaar. Tijdens kantooruren rechtstreeks via onze praktijk en in avond, nacht en in het weekend via de huisartsenpost Oost Brabant. De huisartsen van onze praktijk participeren ook in de dienstregeling op de huisartsenpost. 

Gezinsarts

Wij zullen actief onze patiënten benaderen om alle gezinsleden in onze praktijk als patiënt te laten inschrijven. Het gezin en de partnerrelatie zijn een belangrijke contextuele factor in de gezondheidsbeleving en wij zien in de huisartspraktijk een toegevoegde waarde om deze factor op waarde te kunnen schatten. Daarbij geldt dat alle gezinsleden onverminderd kunnen rekenen op toepassing van ons medische beroepsgeheim, waardoor individuele privacy altijd gewaarborgd zal zijn.

Levensloopgeneeskunde

Door laagdrempelige bereikbaarheid, door continu aanbod van zorg, door een vertrouwensrelatie met de medewerkers van de huisartsenpraktijk, zijn wij in staat een langdurige arts-patiënt relatie op te bouwen.

Terminaal-palliatieve zorg

Een bijzondere plaats in de huisartsenzorg wordt ingenomen door de laatste levensfase en de terminale zorgfase. Wij streven na in een vroegtijdig stadium de wensen rondom het levenseinde met onze patiënten te bespreken. Wij zorgen voor een 24-uurs beschikbaarheid van de huisartsenzorg, zoveel mogelijk door de eigen huisarts(en) en eventueel in samenwerking met de huisartsenpost.

Preventieve geneeskunde

‘Liever voorkomen dan genezen’ luidt het bekende spreekwoord. Een adagium wat wij ook graag onderstrepen. Helaas is de druk op de huisartspraktijk zo groot dat wij niet alle preventieve activiteiten voor onze rekening kunnen nemen. Wij zien onze grootste rol bij geïndiceerde preventie. Dat betekent preventieve actie bij patiënten met een verhoogd risico. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan patiënten met familieleden met hart- en vaatziekten waarbij we regelmatige controles van bloeddruk uitvoeren. Of het geven van griepvaccinaties bij risicogroepen, met als doel de kans op complicaties van de griep zoals overlijden te verlagen.

Gezamenlijkheid

Zoals al eerder beschreven bepalen de medewerkers van de praktijk samen met de patiënt wat passende zorg is. Rekening houdend met individuele kenmerken, behoeften en omstandigheden van onze patiënten zou de best passende zorg ook in het niet-medische circuit gevonden kunnen worden. Wij streven dan ook naar samenwerking binnen een brede sociale kaart, waarbij we het belangrijk vinden dat andere zorgaanbieders ook de eigen kracht van onze patiënten waar mogelijk benutten. Wij achten medicaliseren van lichamelijke en psychische klachten een belangrijk risico en willen dit samen met onze samenwerkingspartners waar mogelijk voorkomen.

Opleiding

Samen met onze beroepsgroep willen wij de kwaliteit van de huisartsenzorg bevorderen. Dit betekent dat wij in onze praktijkruimte maken voor het opleiden van (huis)artsen in opleiding, verbonden aan de medische faculteit van de Radbouduniversiteit Nijmegen. Ook zijn wij Erkend Leerbedrijf, wat inhoudt dat wij ook op MBO niveau medewerkers binnen de huisartspraktijk kunnen opleiden. Zo leiden wij doktersassistenten op. Ook zullen wij, met toestemming van de patiënt, deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek waar dit de huisartsenzorg direct ten goede komt.